Skip links

Bærekraft og samfunnsansvar

Nedenfor vil du finne informasjon om våre etiske retningslinjer, vår miljøpolicy, vårt klimaregnskap og vår redgjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

Hva vi rapporterer om og hvordan vi jobber

Miljøpolicy

Vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap.

Klimaregnskap

Informasjonen i klimaregnskapet er viktig i arbeidet med miljøledelse, og hjelper virksomheten med å prioritere og iverksette de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp.

Aktsomhetvurderinger

Redgjørelsen for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven beskriver hvordan vi jobber med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Samarbeid

Just Renhold ønsker å gi våre kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter mulighet til å gi innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres.

Etiske retningslinjer for Just Renhold AS

1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 
Formålet med Just Renholds etiske retningslinjer er å sikre en høy standard for etisk praksis i alle våre tjenester og definere felles standarder for alle ansatte. Disse retningslinjene gjelder alle som arbeider for Just Renhold.

2. GENERELT 
Ansatte i Just Renhold skal arbeide for fellesskapets beste, i tråd med gjeldende lover, regler og selskapets verdier. Våre ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som styrker Just Renholds omdømme og skaper tillit hos kundene.

3. MØTE MED KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE 
Ansatte i Just Renhold skal møte kunder og samarbeidspartnere med respekt og profesjonalitet. Våre tjenester skal alltid være basert på faglige kunnskaper og solid skjønn. Det skal ikke forekomme noen sammenblanding av ansattes og kunders private interesser eller økonomiske midler.

4. FORVALTNING AV RESSURSER 
Ansatte i Just Renhold må være bevisste på at de forvalter selskapets ressurser på vegne av alle våre kunder. Alle ansatte har plikt til å ta vare på selskapets ressurser på en økonomisk og rasjonell måte. Vi tolererer ikke misbruk eller sløsing med selskapets midler. Ansatte skal heller ikke tilegne seg personlige fordeler av selskapets ressurser, verken økonomiske midler eller eiendeler.

5. HABILITET 
Alle som tar beslutninger eller tilrettelegger for beslutninger i Just Renhold, må følge regler om habilitet. Ansatte har en plikt til å varsle overordnede dersom det er tvil om deres egen habilitet, slik at de kan bli fritatt fra videre behandling av saken. Ved tvil skal den ansatte ta opp spørsmålet med sin nærmeste leder.

6. FORBUD MOT GAVER OG ANDRE FORDELER 
Ansatte i Just Renhold må ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser eller kontraktsinngåelser, som kan påvirke deres profesjonelle handlinger. Dette inkluderer også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, skal ansatte avstå fra å motta gaver fra kunder eller leverandører.

7. FORRETNINGSETIKK 
Just Renhold skal drive sin virksomhet på en måte som sikrer tillit hos kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Alle forretningsaktiviteter skal bidra til å oppnå selskapets målsettinger. Ansatte som deltar i selskapets forretningsmessige virksomhet, skal følge alle relevante lover og interne regler for anskaffelser. Alle anskaffelser skal være preget av forutsigbarhet, åpenhet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

8. PRIVAT BRUK AV SELSKAPETS AVTALER 
Ansatte i Just Renhold kan ikke bruke selskapets avtaler eller rabatter for privat bruk. Det skal ikke foretas private bestillinger fra leverandører som ansatte har kontakt med i forbindelse med sitt arbeid for Just Renhold, dersom dette kan skape tvil om sammenblanding av selskapets og private midler.

9. OPPTREDEN I TJENESTEN 
Ansatte i Just Renhold skal alltid opptre på en måte som reflekterer selskapets verdier og ikke bringer selskapet i miskreditt. Under tjenestereiser eller oppdrag for Just Renhold, skal ansatte avstå fra aktiviteter som kan skade selskapets omdømme, inkludert kjøp av seksuelle tjenester.

10. ÅPENHET OG INFORMASJONSPLIKT 
Just Renhold skal være åpen om sin virksomhet og gi nødvendig informasjon til kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter. Våre ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger når det er påkrevd.

11. YTRINGSFRIHET OG RETT TIL Å VARSLE 
Ansatte i Just Renhold har rett til å uttrykke seg om forhold innenfor sitt arbeidsområde og delta i samfunnsdebatten som privatpersoner. Kritikkverdige forhold i selskapet bør først tas opp internt, men ansatte har også rett til å varsle offentlig dersom dette er nødvendig.

12. LEDERANSVAR 
Ledere i Just Renhold skal fremme en kultur preget av åpenhet og etisk bevissthet. De skal sørge for at alle ansatte er kjent med og følger selskapets etiske retningslinjer, og gjennomgå dem med sine team minst én gang i året og ved nyansettelse. Ledere har ansvar for å sikre at ansatte forstår og forplikter seg til retningslinjene.

13. PERSONLIG ANSVAR 
Alle ansatte i Just Renhold har et personlig ansvar for å følge selskapets etiske retningslinjer. Tvilstilfeller skal diskuteres med nærmeste leder. Ansatte har rett til å nekte å følge instruksjoner som er ulovlige eller i strid med de etiske retningslinjene. Brudd på de etiske retningslinjene kan føre til konsekvenser for arbeidsforholdet.

Disse retningslinjene skal sikre at Just Renhold opprettholder høy standard i alle aspekter av virksomheten, og vi forventer at alle ansatte bidrar til å oppfylle disse kravene.

Our culture

“If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets as
Michaelangelo painted, or Beethoven composed music or Shakespeare wrote poetry.
He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say,
‘Here lived a great street sweeper who did his job well’.”

— Martin Luther King Jr.

We strive to be the best cleaning services company in Norway. 

We believe in passion, in honesty and in caring for others.

Miljøpolicy

Just Renhold AS er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi i Just Renhold AS erkjenner vårt ansvar for å bidra til en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Gjennom vår virksomhet søker vi å integrere miljøhensyn på alle nivåer av våre operasjoner og forretningsmodeller. Vårt mål er å redusere vår miljøpåvirkning og samtidig styrke vårt ansvar overfor våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet som helhet.

En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Just Renhold i årene fremover.

Vesentlige Miljøaspekter:

 • Klimaendringer: Redusere vårt karbonavtrykk og bidra til lavere utslipp av klimagasser gjennom energieffektivitet, bruk av fornybar energi og reduksjon av avfall og utslipp.
 • Ressursforvaltning: Optimalisere vårt ressursforbruk ved å redusere, gjenbruke og resirkulere materialer, samt ved å velge leverandører som deler vårt fokus på bærekraftig ressursutnyttelse.
 • Biodiversitet og økosystemer: Beskytte og bevare biologisk mangfold og økosystemer gjennom ansvarlig arealbruk, vern av naturområder og støtte til bevaringsprosjekter.
 • Arbeidsmiljø: Skape et trygt, inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, likestilling og personlig utvikling for alle våre ansatte.

Mål og Tiltak:

 • Karbonnøytralitet: Vi vil arbeide mot å oppnå karbonnøytralitet ved å redusere våre utslipp og påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme.
 • Sirkulær økonomi: Implementere sirkulære forretningsmodeller som fremmer ressursøkonomisering, produktgjenbruk og resirkulering gjennom hele verdikjeden.
 • Biodiversitetsbeskyttelse: Samarbeide med lokale myndigheter, organisasjoner og samfunn for å bevare og gjenopprette økosystemer, samt redusere vår påvirkning på sårbare naturmiljøer.
 • Arbeidsmiljø: Kontinuerlig forbedre vårt arbeidsmiljø gjennom opplæring, dialog med ansatte, risikovurderinger og implementering av helse- og sikkerhetstiltak.

 

Gi oss innspill om klima og miljø!

Just Renhold ønsker å gi våre kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter mulighet til å gi innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Bruk gjerne skjema nedenfor til å gi innspill.

FNs 17 bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDGs) er en universell handlingsplan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015 som en del av Agenda 2030. 

 1. Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom overalt.
 2. Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.
 3. God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
 4. God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme livslang læring for alle.
 5. Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.
 7. Ren energi for alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.
 10. Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land.
 11. Bærekraftige byer og samfunn: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
 13. Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og deres konsekvenser.
 14. Liv under vann: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en bærekraftig måte.
 15. Liv på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer på land, forvalte skog, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse og stanse tap av biologisk mangfold.
 16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sikre tilgang til rettferdighet for alle og bygge effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
 17. Samarbeid for å nå målene: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Just Renhold jobber aktivt for å bidra til å nå FNs bærekraftmål og oppfordrer vår personalhåndbok alle ansatte til å gjøre det samme.

Konkrete mål vi har jobbet mot siste 12 måneder:

 • Mål 3: God helse og livskvalitet.
 • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene.
 • Mål 7: Ren energi for alle.
 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
 • Mål 9: Innovasjon og infrastruktur.
 • Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn.
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene.
 • Mål 15: Liv på land.

Just Renhold vil fortsette å ha fokus på disse målene, men vil også jobbe aktivt med å nå alle av FNs 17 bærekraftmål.

For mer informasjon om hvordan dere som bedrift, eller du som person kan bidra, se her.

Klimaregnskap

Klimaregnskap for Just Renhold AS - 2023

LOKALBASERT METODE

Scope 1:

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Energibruk - Fyringsolje543 liter3,12 Kg CO2e/liter *1,69 tonn CO2

Sum Scope 1 = 1,69 tonn CO2

Scope 2:

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Energibruk - Elektrisitet315 kWh0,0468 Kg CO2e/kWh **0,01 tonn CO2
Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy12107 kWh0,0468 Kg CO2e/kWh0,57 tonn CO2

Sum Scope 2 = 0,58 tonn CO2

Scope 3:

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Avfallsmengder - Restavfall12592 kg0,225 CO2e/Kg***2,83 tonn CO2
Tjenestereiser - Flyreiser, Norden12 antall reiser (én vei)104 Kg CO2e/reiser1,25 tonn CO2
Ansattes reise til og fra jobb - Kollektiv52541 person- km0,1 kg CO2e/km5,25 tonn CO2
Ansattes reise til og fra jobb - Bil (fossil)24465 person-km0,3 kg CO2e/km7,34 tonn CO2
Ansattes reise til og fra jobb - Bil (elektrisk)6990 person- km0,0945 kg CO2e/km0,66 tonn CO2
Avfallsmengder - Organisk avfall1625 kg0,015 CO2e/Kg0,02 tonn CO2
Avfallsmengder - Treavfall205 kg0,02 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Papir, papp og kartong4770 kg0,061 CO2e/Kg0,29 tonn CO2
Avfallsmengder - Glass (ikke emballasje)185 kg0,031 CO2e/Kg0,01 tonn CO2
Avfallsmengder - Metall (ikke emballasje)12,5 kg0,031 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Glass- og metallemballasje15 kg0,031 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Plast1600 kg0,05 CO2e/Kg0,08 tonn CO2
Avfallsmengder - Batterier1 kg0,086 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Transportmidler2000 kg0,012 CO2e/Kg0,02 tonn CO2

Sum Scope 3 = 17,77 tonn CO2

Totalt CO2 utslipp = 20,04 tonn

 * I henhold til GHG-protokollen skal det differensieres mellom utslipp fra selve forbrenningen (scope 1) og utslipp fra produksjon og distribusjon av drivstoffet (scope 3). Dette er ikke gjort for denne utslippsfaktoren, istedenfor er begge typer utslipp plassert i scope 1.

** Iht. GHG-protokollen skal utslipp i verdikjeden til strømproduksjon samt distribusjonstap føres under scope 3. I Miljøfyrtårn sitt klimaregnskap er alt ført under scope 2.

*** Iht. GHG-protkollen skal alt utslippet fra energigjenvinning tillegges fjernvarmekonsument imens avfallsprodusent ikke skal tillegges noe av utslippet. I denne beregningen er istedenfor utslippet fordelt på fjernvarmekonsument og avfallsprodusent, med en fordelingsnøkkel basert på hvor mye hver av partene har betalt for tjenesten.

 

MARKEDSBASERT METODE

Scope 1:

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Energibruk - Fyringsolje543 liter3,12 Kg CO2e/liter *1,69 tonn CO2

Sum Scope 1 = 1,69 tonn CO2

Scope 2:

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
EDrivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Elektrisitet12107 kWh0,0468 Kg CO2e/kWh0,57 tonn CO2
Energibruk - Elektrisitet uten opprinnelsesgaranti315 kWh0,502 Kg CO2e/kWh0,16 tonn CO2

Sum Scope 2 = 0,72 tonn CO2

Scope 3:

UtslippskildeForbrukUtslippsfaktorUtslipp
Avfallsmengder - Restavfall12592 kg0,225 CO2e/Kg**2,83 tonn CO2
Tjenestereiser - Flyreiser, Norden12 antall reiser (én vei)104 Kg CO2e/reiser1,25 tonn CO2
Ansattes reise til og fra jobb - Kollektiv52541 person- km0,1 kg CO2e/km5,25 tonn CO2
Ansattes reise til og fra jobb - Bil (fossil)24465 person-km0,3 kg CO2e/km7,34 tonn CO2
Ansattes reise til og fra jobb - Bil (elektrisk)6990 person- km0,0945 kg CO2e/km0,66 tonn CO2
Avfallsmengder - Organisk avfall1625 kg0,015 CO2e/Kg0,02 tonn CO2
Avfallsmengder - Treavfall205 kg0,02 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Papir, papp og kartong4770 kg0,061 CO2e/Kg0,29 tonn CO2
Avfallsmengder - Glass (ikke emballasje)185 kg0,031 CO2e/Kg0,01 tonn CO2
Avfallsmengder - Metall (ikke emballasje)12,5 kg0,031 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Glass- og metallemballasje15 kg0,031 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Plast1600 kg0,05 CO2e/Kg0,08 tonn CO2
Avfallsmengder - Batterier1 kg0,086 CO2e/Kg0,00 tonn CO2
Avfallsmengder - Transportmidler2000 kg0,012 CO2e/Kg0,02 tonn CO2

Sum Scope 3 = 17,77 tonn CO2

Totalt CO2 utslipp = 20,18 tonn

* I henhold til GHG-protokollen skal det differensieres mellom utslipp fra selve forbrenningen (scope 1) og utslipp fra produksjon og distribusjon av drivstoffet (scope 3). Dette er ikke gjort for denne utslippsfaktoren, istedenfor er begge typer utslipp plassert i scope 1.

** Iht. GHG-protkollen skal alt utslippet fra energigjenvinning tillegges fjernvarmekonsument imens avfallsprodusent ikke skal tillegges noe av utslippet. I denne beregningen er istedenfor utslippet fordelt på fjernvarmekonsument og avfallsprodusent, med en fordelingsnøkkel basert på hvor mye hver av partene har betalt for tjenesten.

Aktsomhetsvurderinger

Redgjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Just Renhold AS

Innledning
Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med Åpenhetsloven § 5 og beskriver de aktsomhetsvurderinger som Just Renhold AS har gjennomført i 2023 og frem til 30 juni 2024. Vårt mål er å sikre en bærekraftig og etisk forretningspraksis, samtidig som vi oppfyller kravene til åpenhet og ansvarlighet i hele verdikjeden.

1. Virksomhetsbeskrivelse
Just Renhold AS er en ledende aktør innen renholdsbransjen i Oslo og omegn. Vi tilbyr et bredt spekter av renholdstjenester til bedriftsmarkedet. Vår visjon er å være best fra start til slutt ved å levere sikre og pålitelige tjenester som oppfyller kundenes behov og forventninger. Vi har et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring og bærekraft.

2. Forankring av Åpenhetsloven i vår virksomhet
Vi i Just Renhold AS har forpliktet oss til en bærekraftig og etisk forretningspraksis gjennom systematiske aktsomhetsvurderinger. Vår tilnærming er risikobasert og fokuserer på å ivareta menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø både internt og i hele vår leverandørkjede. Vi jobber for å forhindre, redusere eller håndtere potensielle negative konsekvenser for mennesker og samfunn i vår virksomhet.

3. Våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis
Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) gjelder for alle ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. Vi legger vekt på internasjonale standarder som FN- og ILO-konvensjoner, og sikrer at nasjonal lovgivning på produksjonsstedet blir respektert. Hvor nasjonale lover og våre retningslinjer overlapper, anvender vi den høyeste standarden for å fremme menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljøbeskyttelse, dyrevelferd og anti-korrupsjon.

4. Ansvar og oppfølging
Ansvar for å overholde Åpenhetsloven ligger hos styret og daglig leder i Just Renhold AS. Vi har implementert etiske retningslinjer som gjelder for alle våre ansatte og leverandører, og disse er tilgjengelige både i personalhåndboken og på våre nettsider. Vi arbeider aktivt for likestilling og mot diskriminering, som dokumentert i vår personalhåndbok.

5. Aktsomhetsvurderinger internt
Vi har gjennomført omfattende interne vurderinger for å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt lønnsnivåer. Risikovurderingen baserer seg på faktorer som leverandørens opprinnelsesland, bransjerisiko og vår innflytelse over leverandørene.

5.1 Vurderinger basert på leverandørland
Vi kjøper varer og tjenester fra Norge, England og Litauen. Alle landene er vurdert basert på medlemskap i OECD, som fremmer ansvarlig næringsliv. Produkter og tjenester fra disse landene vurderes å ha lav sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

5.2 Vurderinger basert på bransje og produkt
I henhold til DFØs høyrisikoliste er leverandører innen renholdsbransjen spesielt utsatt for risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi har særlig fokus på å vurdere våre innkjøp innen vaskemidler/kjemikalier for å sikre etisk handel. Våre leverandører av kjemikalier er norske og Miljøfyrtårn sertifisert, i tillegg er kjemikaliene som benyttes i hovedsak Svanemerket. I tillegg har våre leverandører av vaskemidler/kjemikalier bekreftet at alle produkter og kjemikalier de selger overholder gjeldende kjemikalieregelverk med gitte begrensninger og grenseverdier for innholdsstoffer iht.

 • Produktkontrolloven,
 • Produktforskriften,
 • Forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP-forskriften),
 • REACH-forskriften,
 • Biocidforskriften,
 • Deklareringsforskriften

5.3 Vurdering av arbeidskraft fra bemanningsselskaper
Leie av arbeidskraft fra bemanningsselskaper er av norske myndigheter vurdert som en høyere risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette er relevant for oss i forbindelse med hoedrengjøring av enkelte objekter.

6. Aktsomhetsvurdering av leverandøre
Vi har ikke vurdert noen av våre leverandører som potensielle risikoaktører når det gjelder brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Leverandørene har blitt bedt om å dokumentere hvordan de sikrer at både de selv og deres underleverandører overholder kravene til menneskerettigheter, arbeidsforhold, HMS og lønnsnivåer.

7. Tiltak og oppfølging
Vi har implementert flere tiltak for å styrke vår etiske praksis. Våre etiske retningslinjer er godt forankret og tilgjengelige for alle ansatte. Vi gjennomfører jevnlig intern kartlegging og vurdering av potensielle negative konsekvenser på menneskerettigheter og arbeidsforhold, blant annet gjennom kontinuerlige bedriftsundersøkelser om likestilling, diskriminering og trivsel.

Samarbeid med verneombud og tillitsvalgte er en del av vår HMS-strategi, hvor vi holder 4 møter i arbeidsmiljøutvalget (AMU), forløpende vernerunder og en årlig HMS-gjennomgang. Eventuelle avvik korrigeres umiddelbart basert på tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneombud. I løpet av denne rapporteringsperioden har vi ikke funnet noen betydelige negative avvik.

8. Plan for kommende periode
Vår kommende periode vil fokusere på å adressere de hovedavvik som er identifisert hos våre leverandører, spesielt med hensyn til manglende Suppliers Code of Conduct og HMS-dokumentasjon. Vi vil ha tett dialog med leverandører for å klargjøre våre forventninger. Leverandører som ikke oppfyller våre krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, HMS og lønnsnivå innen utgangen av 2024, vil bli faset ut.

Vi planlegger en ny undersøkelse i desember 2024 for å evaluere effekten av våre tiltak. Målet er at alle leverandører vi har vurdert som risikoaktører, skal dokumentere å ha implementert Suppliers Code of Conduct og overholdt HMS-standarder i sine bedrifter og hos deres underleverandører.